De inspectie heeft als taak te onderzoeken hoe een school de onderwijsdoelen “ICT en media” bereikt bij de leerlingen.

Dit kan worden onderzocht door onderstaande vragen te stellen.

1) In welke vakken/projecten/leeractiviteiten gaan de leraren bewust aan de slag met de onderwijsdoelen ICT en media?
2) Op welke manier krijgen de leerlingen de kans om de aangebrachte ICT-vaardigheden in te oefenen?
3) Op welke manier wordt in kaart gebracht in welke mate de leerlingen de ICT-vaardigheden beheersen?
4) Welke remediëring voorziet de school voor leerlingen die de ICT-vaardigheden onvoldoende beheersen?

De inspectie heeft als taak te onderzoeken of de leerlingen ICT en media correct en efficiënt gebruiken.

Dat kan worden onderzocht door onderstaande zaken na te gaan.

1) Leerlingen gebruiken ICT en media volgens de “regels van de kunst“.
2) Leerlingen gebruiken ICT en media in alle vakken en dit op “een zelfde manier“.
3) Leerlingen kunnen de transfer maken van de ene context naar de ander context.

De inspectie heeft als taak te onderzoeken of de leerlingen de basisgeletterdheid “ICT en media” bereiken in functionele contexten.

Dat kan worden onderzocht door na te gaan wat er wordt verstaan onder een functionele context en als de onderwijsdoelen worden bereikt in meerdere functionele contexten.

1) Werken in een functionele context betekent dat de leerling “bij de hand genomen wordt” om zo te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij.
2) Het is niet voldoende om éénmalig de eindtermen basisgeletterdheid aan te bieden en te evalueren. Er kan best in team een opsomming worden gemaakt van functionele contexten waarbinnen kan worden gewerkt vanuit verschillende hoeken.

Misvattingen

1) ICT gebruiken in een vak als middel om vakspecifieke onderwijsdoelen te bereiken, betekent niet persé dat je aan de onderwijsdoelen ICT en media werkt. Je werkt als leraar pas aan de onderwijsdoelen “ICT en media” als je bewust werk maakt van correct en efficiënt gebruik van ICT en media in het lesgebeuren.

2) Als een leerling de onderwijsdoelen “ICT en media” bereikt vanuit de basisvorming, dan is ook de basisgeletterdheid bereikt. 
Dat is enkel waar als er in de basisvorming in functionele contexten wordt gewerkt.