ET 2E GRAAD DOORSTROOMFINALITEIT | ET 2E GRAAD DUBBELE FINALITEIT | ET 2E GRAAD ARBEIDSMARKTFINALITEIT | WAT HOUDT IEDERE SC IN?


 

EINDTERMEN TWEEDE GRAAD DOORSTROOMFINALITEIT

| menu |

Doorstroom | SC01 Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid

D-Bouwsteen | 1.1 tem 1.8 | Een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. D-Bouwsteen | 1.9 tem 1.12 | Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. D-Bouwsteen | 1.13 tem 1.14 | Een veilige levensstijl realiseren door het correct inschatten van risicofactoren. D-Bouwsteen | 1.15 tem 1.18 | Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken.

Doorstroom | SC02 Competenties in het Nederlands

D-Bouwsteen | 2.1 tem 2.11 | Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties. D-Bouwsteen | 2.12 tem 2.13 | Kenmerken en principes van het Nederlands begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. D-Bouwsteen | 2.14 tem 2.15 | Inzicht hebben in taal, in het bijzonder het Nederlands, als exponent en deel van een cultuur en een maatschappij. D-Bouwsteen | 2.16 tem 2.18 | Literatuur in het Nederlands beleven.

Doorstroom | SC03 Competenties in andere talen

D-Bouwsteen | 3.1 tem 3.8 | Vreemde talen receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddelen in relevante situaties. D-Bouwsteen | 3.9 tem 3.10 | Kenmerken en principes van vreemde talen begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. D-Bouwsteen | 3.11 tem 3.12 | Inzicht hebben in vreemde talen als exponenten en delen van culturen en maatschappijen. D-Bouwsteen | 3.13 | Literatuur in vreemde talen beleven.

Doorstroom | SC04 Digitale competentie en mediawijsheid

D-Bouwsteen | 4.1 tem 4.3 | Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren. D-Bouwsteen | 4.4 tem 4.5 | Computationeel denken en handelen. D-Bouwsteen | 4.6 tem 4.8 | Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet digitale media en informatie.

Doorstroom | SC05 Sociaal-relationele competenties

D-Bouwsteen | 5.1 tem 5.6 | Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken.

Doorstroom | SC06 Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

Wiskunde

D-Bouwsteen | 6.1 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met getallen en hoeveelheden: getallenleer. D-Bouwsteen | 6.2 tem 6.5 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met ruimte en vorm: meetkunde en metend rekenen. D-Bouwsteen | 6.6 tem 6.17 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met relatie en verandering: zoals algebra, analyse en discrete structuren. D-Bouwsteen | 6.18 tem 6.19 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met data en onzekerheid: zoals kansrekenen en statistiek. D-Bouwsteen | 6.20 tem 6.21 | Redeneringen opbouwen en abstraheren rekening houdend met de samenhang en structuur van wiskunde. D-Bouwsteen | 6.22 | Modelleren en problemen oplossen door analyseren, (de)mathematiseren of aanwenden van heuristieken.

Chemie

D-Bouwsteen | 6.23 tem 6.28 | Inzicht ontwikkelen in de bouw, structuur en eigenschappen van materie in levende en niet-levende systemen.

Fysica

D-Bouwsteen | 6.29 tem 6.40 | Inzicht ontwikkelen in de verschijningsvormen van energie, de wisselwerking tussen materie onderling en met energie alsook de gevolgen ervan.

Biologie

D-Bouwsteen | 6.41 tem 6.46 | Inzicht ontwikkelen in de basiseigenschappen van levende systemen.

STEM

D-Bouwsteen | Geïntegreerd | Inzicht ontwikkelen in technische systemen en processen en hun relatie tot verschillende technologische domeinen en tot andere domeinen (wetenschappen, wiskunde …). D-Bouwsteen | Geïntegreerd | Technische systemen ontwerpen, realiseren, in gebruik nemen en evalueren rekening houdend met fundamentele maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische aspecten. D-Bouwsteen | 6.47 tem 6.57 | Natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden inzetten om problemen op te lossen en om objecten, systemen en hun interacties te onderzoeken en te begrijpen.

Doorstroom | SC07 Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

D-Bouwsteen | 7.1 | De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden. D-Bouwsteen | 7.2 tem 7.6 | Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken. D-Bouwsteen | 7.7 tem 7.8 | Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. D-Bouwsteen | 7.9 tem 7.11 | Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen binnen de rechtstaat. D-Bouwsteen | 7.12 tem 7.14 | De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen. D-Bouwsteen | 7.15 | Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau duiden. D-Bouwsteen | 7.16 tem 7.21 | Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne rechtsstaat.

Doorstroom | SC08 Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

D-Bouwsteen | 8.1 tem 8.3 | Historische fenomenen situeren in een historisch referentiekader.. D-Bouwsteen | 8.4 tem 8.5 | Kritisch reflecteren met en over historische bronnen. D-Bouwsteen | 8.6 tem 8.7 | Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. D-Bouwsteen | 8.8 tem 8.10 | Over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren en deze duiden.

Doorstroom | SC09 Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

D-Bouwsteen | 9.1 | Personen, plaatsen, patronen en processen situeren op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en tijdsschalen. D-Bouwsteen | 9.2 | Plaatsbegrip hanteren om lokale, nationale en internationale gebeurtenissen in een geografisch kader te plaatsen. D-Bouwsteen | 9.3 tem 9.6 | Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling en tussen natuurlijke en menselijke processen. D-Bouwsteen | 9.7 tem 9.8 | Geografische methoden en technieken aanwenden om ruimtelijke patronen en processen te onderzoeken.

Doorstroom | SC10 Competenties inzake duurzaamheid

Geïntegreerd | Competenties inzake duurzaamheid

Doorstroom | SC11 Economische en financiële competenties

D-Bouwsteen | 11.1 tem 11.4 | Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten. D-Bouwsteen | 11.5 | De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden. D-Bouwsteen | 11.6 tem 11.7 | Reflecteren over de werking van de markten en de economie als systeem en de invloed van de overheid hierop duiden binnen de (inter)nationale context.

Doorstroom | SC12 Juridische competenties

Geïntegreerd | Juridische competenties

Doorstroom | SC13 Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

D-Bouwsteen | 13.1 tem 13.2 | Zichzelf als lerende begrijpen en positioneren ten aanzien van leren in het algemeen en van specifieke leerdomeinen. D-Bouwsteen | 13.3 tem 13.10 | Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en –proces. D-Bouwsteen | 13.11 tem 13.14 | Een (onderzoeks-)probleem (v)erkennen en een antwoord of oplossing zoeken gebruikmakend van geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools. D-Bouwsteen | 13.15 tem 13.17 | Leeropvattingen, -proces en -resultaten reguleren. D-Bouwsteen | 13.18 | Samen het leerproces vormgeven. D-Bouwsteen | 13.19 | Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen hanteren.

Doorstroom | SC14 Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

Geïntegreerd | Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

Doorstroom | SC15 Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

D-Bouwsteen | 15.1 | Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. D-Bouwsteen | 15.2 tem 15.4 | De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. D-Bouwsteen | 15.5 tem 15.6 | (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn.

Doorstroom | SC16 Cultureel bewustzijn en culturele expressie

D-Bouwsteen | 16.1 tem 16.4 | Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren. D-Bouwsteen | 16.5 tem 16.6 | Uitingen van kunst en cultuur beleven en de waardering ervoor duiden. D-Bouwsteen | 16.7 | Verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk.

 


 

EINDTERMEN TWEEDE GRAAD DUBBELE FINALITEIT

| menu |

Dubbele finaliteit | SC01 Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid

D/A-Bouwsteen | 1.1 tem 1.8 | Een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. D/A-Bouwsteen | 1.9 tem 1.12 | Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. D/A-Bouwsteen | 1.13 tem 1.14 | Een veilige levensstijl realiseren door het correct inschatten van risicofactoren. D/A-Bouwsteen | 1.15 tem 1.18 | Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken.

Dubbele finaliteit | SC02 Competenties in het Nederlands

D/A-Bouwsteen | 2.1 tem 2.10 | Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties. D/A-Bouwsteen | 2.11 tem 2.12 | Kenmerken en principes van het Nederlands begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. D/A-Bouwsteen | 2.13 tem 2.14 | Inzicht hebben in taal, in het bijzonder het Nederlands, als exponent en deel van een cultuur en een maatschappij. D/A-Bouwsteen | 2.15 | Literatuur in het Nederlands beleven.

Dubbele finaliteit | SC03 Competenties in andere talen

D/A-Bouwsteen | 3.1 tem 3.8 | Vreemde talen receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddelen in relevante situaties. D/A-Bouwsteen | 3.9 tem 3.10 | Kenmerken en principes van vreemde talen begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. D/A-Bouwsteen | 3.11 tem 3.12 | Inzicht hebben in vreemde talen als exponenten en delen van culturen en maatschappijen. D/A-Bouwsteen | 3.13 | Literatuur in vreemde talen beleven.

Dubbele finaliteit | SC04 Digitale competentie en mediawijsheid

D/A-Bouwsteen | 4.1 tem 4.3 | Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren. D/A-Bouwsteen | 4.4 tem 4.5 | Computationeel denken en handelen. D/A-Bouwsteen | 4.6 tem 4.8 | Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet digitale media en informatie.

Dubbele finaliteit | SC05 Sociaal-relationele competenties

D/A-Bouwsteen | 5.1 tem 5.6 | Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken.

Dubbele finaliteit | SC06 Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

Wiskunde

D/A-Bouwsteen | 6.1 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met getallen en hoeveelheden: getallenleer. D/A-Bouwsteen | 6.2 tem 6.4 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met ruimte en vorm: meetkunde en metend rekenen. D/A-Bouwsteen | 6.5 tem 6.11 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met relatie en verandering: zoals algebra, analyse en discrete structuren. D/A-Bouwsteen | 6.12 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met data en onzekerheid: zoals kansrekenen en statistiek. D/A-Bouwsteen | Geïntegreerd | Redeneringen opbouwen en abstraheren rekening houdend met de samenhang en structuur van wiskunde. D/A-Bouwsteen | 6.13 | Modelleren en problemen oplossen door analyseren, (de)mathematiseren of aanwenden van heuristieken.

Chemie

D/A-Bouwsteen | 6.14 tem 6.16 | Inzicht ontwikkelen in de bouw, structuur en eigenschappen van materie in levende en niet-levende systemen.

Fysica

D/A-Bouwsteen | 6.17 tem 6.21 | Inzicht ontwikkelen in de verschijningsvormen van energie, de wisselwerking tussen materie onderling en met energie alsook de gevolgen ervan.

Biologie

D/A-Bouwsteen | 6.22 tem 6.24 | Inzicht ontwikkelen in de basiseigenschappen van levende systemen.

STEM

D/A-Bouwsteen | Geïntegreerd | Inzicht ontwikkelen in technische systemen en processen en hun relatie tot verschillende technologische domeinen en tot andere domeinen (wetenschappen, wiskunde …). D/A-Bouwsteen | Geïntegreerd | Technische systemen ontwerpen, realiseren, in gebruik nemen en evalueren rekening houdend met fundamentele maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische aspecten. D/A-Bouwsteen | 6.25 tem 6.33 | Natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden inzetten om problemen op te lossen en om objecten, systemen en hun interacties te onderzoeken en te begrijpen.

Dubbele finaliteit | SC07 Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

D/A-Bouwsteen | 7.1 | De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden. D/A-Bouwsteen | 7.2 tem 7.6 | Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken. D/A-Bouwsteen | 7.7 tem 7.8 | Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. D/A-Bouwsteen | 7.9 tem 7.11 | Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen binnen de rechtstaat. D/A-Bouwsteen | 7.12 tem 7.14 | De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen. D/A-Bouwsteen | 7.15 | Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau duiden. D/A-Bouwsteen | 7.16 tem 7.21 | Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne rechtsstaat.

Dubbele finaliteit | SC08 Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

D/A-Bouwsteen | 8.1 tem 8.3 | Historische fenomenen situeren in een historisch referentiekader.. D/A-Bouwsteen | 8.4 | Kritisch reflecteren met en over historische bronnen. D/A-Bouwsteen | 8.5 | Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. D/A-Bouwsteen | 8.6 tem 8.8 | Over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren en deze duiden.

Dubbele finaliteit | SC09 Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

D/A-Bouwsteen | 9.1 | Personen, plaatsen, patronen en processen situeren op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en tijdsschalen. D/A-Bouwsteen | 9.2 | Plaatsbegrip hanteren om lokale, nationale en internationale gebeurtenissen in een geografisch kader te plaatsen. D/A-Bouwsteen | 9.3 tem 9.6 | Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling en tussen natuurlijke en menselijke processen. D/A-Bouwsteen | 9.7 tem 9.8 | Geografische methoden en technieken aanwenden om ruimtelijke patronen en processen te onderzoeken.

Dubbele finaliteit | SC10 Competenties inzake duurzaamheid

Geïntegreerd | Competenties inzake duurzaamheid

Dubbele finaliteit | SC11 Economische en financiële competenties

D/A-Bouwsteen | 11.1 tem 11.4 | Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten. D/A-Bouwsteen | 11.5 | Reflecteren over de werking van de markten en de economie als systeem en de invloed van de overheid hierop duiden binnen de (inter)nationale context.

Dubbele finaliteit | SC12 Juridische competenties

Geïntegreerd | Juridische competenties

Dubbele finaliteit | SC13 Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

D/A-Bouwsteen | 13.1 tem 13.2 | Zichzelf als lerende begrijpen en positioneren ten aanzien van leren in het algemeen en van specifieke leerdomeinen. D/A-Bouwsteen | 13.3 tem 13.10 | Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en –proces. D/A-Bouwsteen | 13.11 tem 13.14 | Een (onderzoeks-)probleem (v)erkennen en een antwoord of oplossing zoeken gebruikmakend van geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools. D/A-Bouwsteen | 13.15 tem 13.17 | Leeropvattingen, -proces en -resultaten reguleren. D/A-Bouwsteen | 13.18 | Samen het leerproces vormgeven. D/A-Bouwsteen | 13.19 | Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen hanteren.

Dubbele finaliteit | SC14 Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

Geïntegreerd | Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

Dubbele finaliteit | SC15 Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

D/A-Bouwsteen | 15.1 | Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. D/A-Bouwsteen | 15.2 tem 15.4 | De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. D/A-Bouwsteen | 15.5 tem 15.6 | (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn.

Dubbele finaliteit | SC16 Cultureel bewustzijn en culturele expressie

D/A-Bouwsteen | 16.1 tem 16.4 | Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren. D/A-Bouwsteen | 16.5 tem 16.6 | Uitingen van kunst en cultuur beleven en de waardering ervoor duiden. D/A-Bouwsteen | 16.7 | Verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk.

 


 

EINDTERMEN TWEEDE GRAAD ARBEIDSMARKTFINALITEIT

| menu |

Arbeidsmarkt | SC01 Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid

A-Bouwsteen | 1.1 tem 1.8 | Een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. A-Bouwsteen | 1.9 tem 1.12 | Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. A-Bouwsteen | 1.13 tem 1.14 | Een veilige levensstijl realiseren door het correct inschatten van risicofactoren. A-Bouwsteen | 1.15 tem 1.18 | Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken.

Arbeidsmarkt | SC02 Competenties in het Nederlands

A-Bouwsteen | 2.1 tem 2.10 | Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties. A-Bouwsteen | 2.11 tem 2.12 | Kenmerken en principes van het Nederlands begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. A-Bouwsteen | 2.13 tem 2.14 | Inzicht hebben in taal, in het bijzonder het Nederlands, als exponent en deel van een cultuur en een maatschappij. A-Bouwsteen | 2.15 | Literatuur in het Nederlands beleven.

Arbeidsmarkt | SC03 Competenties in andere talen

A-Bouwsteen | 3.1 tem 3.10 | Vreemde talen receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddelen in relevante situaties. A-Bouwsteen | 3.11 tem 3.12 | Kenmerken en principes van vreemde talen begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. A-Bouwsteen | 3.13 | Inzicht hebben in vreemde talen als exponenten en delen van culturen en maatschappijen.

Arbeidsmarkt | SC04 Digitale competentie en mediawijsheid

A-Bouwsteen | 4.1 tem 4.3 | Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren. A-Bouwsteen | 4.4 | Computationeel denken en handelen. A-Bouwsteen | 4.5 tem 4.7 | Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet digitale media en informatie.

Arbeidsmarkt | SC05 Sociaal-relationele competenties

A-Bouwsteen | 5.1 tem 5.6 | Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken.

Arbeidsmarkt | SC06 Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

Wiskunde

A-Bouwsteen | 6.1 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met getallen en hoeveelheden: getallenleer. A-Bouwsteen | 6.2 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met ruimte en vorm: meetkunde en metend rekenen. A-Bouwsteen | 6.3 | Inzicht ontwikkelen in en omgaan met relatie en verandering: zoals algebra, analyse en discrete structuren. A-Bouwsteen | 6.4| Inzicht ontwikkelen in en omgaan met data en onzekerheid: zoals kansrekenen en statistiek. A-Bouwsteen | Geïntegreerd| Redeneringen opbouwen en abstraheren rekening houdend met de samenhang en structuur van wiskunde. A-Bouwsteen | 6.5 | Modelleren en problemen oplossen door analyseren, (de)mathematiseren of aanwenden van heuristieken.

Chemie

A-Bouwsteen | 6.6 tem 6.7 | Inzicht ontwikkelen in de bouw, structuur en eigenschappen van materie in levende en niet-levende systemen.

Fysica

A-Bouwsteen | 6.8 tem 6.9 | Inzicht ontwikkelen in de verschijningsvormen van energie, de wisselwerking tussen materie onderling en met energie alsook de gevolgen ervan.

Biologie

A-Bouwsteen | 6.10 tem 6.11 | Inzicht ontwikkelen in de basiseigenschappen van levende systemen.

STEM

A-Bouwsteen | Geïntegreerd | Inzicht ontwikkelen in technische systemen en processen en hun relatie tot verschillende technologische domeinen en tot andere domeinen (wetenschappen, wiskunde …). A-Bouwsteen | Geïntegreerd | Technische systemen ontwerpen, realiseren, in gebruik nemen en evalueren rekening houdend met fundamentele maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische aspecten. A-Bouwsteen | 6.12 tem 6.18 | Natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden inzetten om problemen op te lossen en om objecten, systemen en hun interacties te onderzoeken en te begrijpen.

Arbeidsmarkt | SC07 Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

A-Bouwsteen | 7.1 | De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden. A-Bouwsteen | 7.2 tem 7.6 | Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken. A-Bouwsteen | 7.7 tem 7.8 | Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. A-Bouwsteen | 7.9 tem 7.11 | Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen binnen de rechtstaat. A-Bouwsteen | 7.12 tem 7.14 | De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen. A-Bouwsteen | 7.15 | Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau duiden. A-Bouwsteen | 7.16 tem 7.19 | Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne rechtsstaat.

Arbeidsmarkt | SC08 Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

A-Bouwsteen | 8.1 | Historische fenomenen situeren in een historisch referentiekader.. A-Bouwsteen | 8.2 | Kritisch reflecteren met en over historische bronnen. A-Bouwsteen | 8.3 | Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. A-Bouwsteen | 8.4 | Over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren en deze duiden.

Arbeidsmarkt | SC09 Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

A-Bouwsteen | 9.1 | Personen, plaatsen, patronen en processen situeren op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en tijdsschalen. A-Bouwsteen | 9.2 | Plaatsbegrip hanteren om lokale, nationale en internationale gebeurtenissen in een geografisch kader te plaatsen. A-Bouwsteen | 9.3 tem 9.5 | Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van interacties tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling en tussen natuurlijke en menselijke processen. A-Bouwsteen | 9.6 tem 9.7 | Geografische methoden en technieken aanwenden om ruimtelijke patronen en processen te onderzoeken.

Arbeidsmarkt | SC10 Competenties inzake duurzaamheid

Geïntegreerd | Competenties inzake duurzaamheid

Arbeidsmarkt | SC11 Economische en financiële competenties

A-Bouwsteen | 11.1 tem 11.4 | Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten.

Arbeidsmarkt | SC12 Juridische competenties

Geïntegreerd | Juridische competenties

Arbeidsmarkt | SC13 Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

A-Bouwsteen | 13.1 tem 13.2 | Zichzelf als lerende begrijpen en positioneren ten aanzien van leren in het algemeen en van specifieke leerdomeinen. A-Bouwsteen | 13.3 tem 13.10 | Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en –proces. A-Bouwsteen | 13.11 tem 13.12 | Een (onderzoeks-)probleem (v)erkennen en een antwoord of oplossing zoeken gebruikmakend van geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools. A-Bouwsteen | 13.13 tem 13.15 | Leeropvattingen, -proces en -resultaten reguleren. A-Bouwsteen | 13.16 | Samen het leerproces vormgeven. A-Bouwsteen | 13.17 | Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen hanteren.

Arbeidsmarkt | SC14 Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

Geïntegreerd | Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

Arbeidsmarkt | SC15 Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

A-Bouwsteen | 15.1 | Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. A-Bouwsteen | 15.2 tem 15.4 | De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. A-Bouwsteen | 15.5 tem 15.6 | (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn.

Arbeidsmarkt | SC16 Cultureel bewustzijn en culturele expressie

A-Bouwsteen | 16.1 tem 16.4 | Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren. A-Bouwsteen | 16.5 tem 16.6 | Uitingen van kunst en cultuur beleven en de waardering ervoor duiden. A-Bouwsteen | 16.7 | Verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk.

 


 

WAT HOUDT IEDERE SLEUTELCOMPETENTIE IN?

| menu |

 

Flyer | SC01 Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid

Flyer | SC02 Competenties in het Nederlands

Flyer | SC03 Competenties in andere talen

Flyer | SC04 Digitale competentie en mediawijsheid

Flyer | SC05 Sociaal-relationele competenties

Flyer | SC06 Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

Flyer | SC07 Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

Flyer | SC08 Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

Flyer | SC09 Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

Flyer | SC10 Competenties inzake duurzaamheid

Flyer | SC11 Economische en financiële competenties

Flyer | SC12 Juridische competenties

Flyer | SC13 Leercompetenties

Flyer | SC14 Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

Flyer | SC15 Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

Flyer | SC16 Cultureel bewustzijn en culturele expressie