Wat is basisgeletterdheid?

Basisgeletterdheid (BG) is een specifieke subset van 23 eindtermen, die ertoe strekken dat iedere individuele leerling op het einde van de eerste graad kan participeren in de maatschappij. Het betreft Nederlands, wiskunde, digitale en financiële geletterdheid. De eindtermen BG zijn dan ook gelijk voor de A stroom en de B stroom.

Te bereiken bij iedere individuele leerling

Een belangrijk gegeven voor klassenraden is dat de eindtermen basisgeletterdheid door elke individuele leerling moeten worden bereikt op het einde van de eerste graad.

Relatie eindtermen basisgeletterdheid en reguliere eindtermen

De eindtermen basisgeletterdheid zijn geselecteerd uit of werden in afstemming ontwikkeld met de reguliere eindtermen. Dit betekent voor iedere eindterm BG er een bijbehorende reguliere eindterm is. De eindtermen BG worden in de vakfiches aangeduid met een lichtblauwe kleur.

Binnen het provinciaal onderwijs is de regel dat leraren de reguliere eindtermen realiseren bij de leerlingen. Indien een individuele leerling een eindterm niet bereikt, dan wordt tenminste de eindterm basisgeletterdheid gerealiseerd.

Leidt het niet behalen van de eindtermen basisgeletterdheid “automatisch” tot een C-attest?

De delibererende klassenraad blijft bevoegd voor de studiebekrachtiging en kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd beslissen dat een individuele leerling een eindterm basisgeletterdheid niet moet bereiken. De inspectie zal bij een doorlichting nagaan of het wel degelijk uitzonderlijke gevallen betreft.

Is een leerling op het einde van de eerste graad geslaagd als hij/zij de eindtermen basisgeletterdheid heeft bereikt?

Het is niet zo dat wanneer een leerling (enkel) geslaagd is voor de eindtermen basisgeletterdheid eerste graad, dat die leerling dan sowieso geslaagd is voor de eerste graad. De leerling dient ook de reguliere eindtermen van de eerste graad op voldoende wijze behaald te hebben.