Samenwerking OVSG, GO! en POV

In kader van de samenwerking binnen het openbaar onderwijs (OVSG, GO! en POV) werden afspraken gemaakt over het gezamenlijk ontwikkelen van leerplannen. 

Naast de actualisering van bestaande leerplannen werd ook een nieuw concept graadleerplan A-stroom en graadplan B-stroom eerste graad ontwikkeld in functie van de realisatie van de nieuwe eindtermen. Deze twee graadleerplannen openbaar onderwijs zijn sober en open waarbij een globaal raamwerk wordt aangereikt vertrekkend vanuit vakspecifieke sleutelcompetenties met daaraan gekoppeld domeinspecifieke en transversale eindtermen gelinkt aan vakken of vakkenclusters of projecten.

Omwille van de transparantie naar leraren en inspectie toe werd ervoor geopteerd om de eindtermen letterlijk in het leerplan openbaar onderwijs over te nemen. Er zijn dus geen extra leerplandoelen voorzien.

Downloads in PDF

Deze open leerplannen zijn inmiddels geconcretiseerd OVSG, GO! en POV. Ter ondersteuning hiervan organiseren de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten neteigen ondersteuningsactiviteiten.  Lees meer over de aanpak van POV.

Het leerplan is uitgeschreven voor de volledige graad

Voor de concrete invulling van het eerste én het tweede leerjaar van de graad ligt de bevoegdheid bij het schoolteam. De vakgroepen binnen het schoolteam moeten overleggen en bepalen wat tot de invulling van het eerste en het tweede leerjaar behoort. Het is niet de bedoeling dat de eindtermen integraal in het eerste en het tweede jaar aan bod komen. Het gaat evenwel om een gelijkmatige verdeling van de realisatie van de eindtermen over de twee jaren.

Systematiek opbouw openbaar leerplan

Het leerplan openbaar onderwijs wordt opgehangen aan de inhoudelijke sleutelcompetenties.

 • Competenties in het Nederlands
 • Competenties in andere talen
 • Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
 • Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn
 • Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn
 • Economische en financiële competenties

Aan elke inhoudelijke sleutelcompetentie worden vervolgens de eindtermen van de transversale sleutelcompetenties gelinkt.

TRANSVERSAAL (V) maken integraal deel uit van alle inhoudelijke eindtermen.

 • Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken
 • Digitale competentie en mediawijsheid met uitzondering van eindtermen 2.3 en 2.4 [1]
 • Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties
 • Sociaal-relationele competenties
[1] Deze uitzondering wordt niet gemaakt voor de sleutelcompetenties “Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie”, “Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn” en “Economische en financiële competenties”.

TRANSVERSAAL (K) worden gerealiseerd in samenhang met inhoudelijke eindtermen van meerdere sleutelcompetenties.

 • Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid
 • Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid
 • Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
 • Competenties inzake duurzaamheid
 • Juridische competenties
 • Cultureel bewustzijn en culturele expressie

De sleutelcompetenties worden vervolgens gekoppeld aan een set van vak(ken) of vakkenclusters of projecten. Dit laat schoolteams toe om bij de organisatie van de lessentabellen en concrete inrichting van de eerste graad zelf een doordachte keuze te maken rekening houdend met de context en de input van hun school zoals omschreven in het OK-kader. [2] We denken hier in het bijzonder aan de keuze van inzet van leraren en hun vakbekwaamheid.

[2] OK -kader: context & input – referentiekader voor onderwijskwaliteit