Het openbaar leerplan dient verder geconcretiseerd te worden door het provinciaal onderwijs. Het provinciaal onderwijs streeft 4 ambities na.

 • Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers hun talenten maximaal laten ontwikkelen.
 • Een warme organisatie zijn waar iedereen zich goed voelt.
 • Dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties.
 • Pionier zijn op vlak van innovatie.

In navolging van de bovenstaande 4 ambities en in acht genomen de volgende principes:

 • Borgen wat al goed loopt en versterken wat beter kan.
 • De leraar maakt het verschil in kwaliteit van het leren van de leerling.
 • Het leren van de leerling staat centraal.
 • De koppeling van vakdeskundigheid van de leraar aan een vak is de beste garantie op gedegen vakkennis.
 • De expertise in hoofde van de vakleraren dient aanwezig te zijn bij een cluster van vakken [*].
 • Provinciaal onderwijs legt de lat hoog. Leraren realiseren de eindtermen bij hun leerlingen. Indien een leerling de eindterm niet behaalt, dan wordt tenminste de basisgeletterdheid gerealiseerd.
 • De basisgeletterdheid in de B-stroom krijgt prioritaire aandacht via het organiseren van afzonderlijke uren ICT, Nederlands en wiskunde en een verankering van financiële en economische geletterdheid.
 • Techniek wordt de verbindende factor tussen wiskunde en natuurwetenschappen. Vanuit techniek worden verdiepingsmogelijkheden aangereikt.
 • Niche scholen versterken hun niche positie via de differentiatiepakketten vanuit techniek.
 • De schooldirectie en haar schoolteam zijn eigenaar van de realisatie van het lessenrooster en zijn verantwoordelijk voor de gelijkmatige verdeling van de eindtermen over vakken van jaar 1 en 2 van de eerste graad.
 • Maximale integratie van de transversale eindtermen in de verschillende vakken van de basisvorming.
 • Om de transversale eindtermen “ICT en media” te bereiken, focust de leerkracht van het vak ICT op de conceptuele kennis en de vakleerkrachten van de basisvorming leggen het accent op de procedurele kennis. M.a.w leerlingen leren eerst digitale kennis en vaardigheden aan in het vak ICT om die vervolgens concreet en praktijkgericht toe te passen binnen de andere vakken.
[*] Onderzoek naar verklaringen voor de peilingsresultaten Project Algemene Vakken (PAV)

Eigenaarschap leggen bij de schooldirectie en schoolteam verhoogt de dialoog en samenwerking in de school wat bijdraagt tot een verhoogde kwaliteit van de onderwijsprocessen. Bovendien wordt de professionaliteit van de leraar erkent omdat hijzelf zijn onderwijs mee vormgeeft en niet alleen een uitvoerder is van wat anderen bedacht hebben. Deze aanpak is overeenkomstig het OK-kader die POV in samenwerking met de andere onderwijsverstrekkers en de inspectie heeft opgesteld en dat stelt dat een school een visie en een een beleid ontwikkelt vanuit zijn context en kenmerken. Daarnaast is het leggen van de eigenaarschap in lijn met de pijlers van de visie van het provinciaal leiderschapsvenster.

stelt het provinciaal onderwijs voorbeeldmateriaal ter beschikking aan provinciale scholen en schoolteams ontwikkeld door scholen en schoolteams gefaciliteerd door POV.

Het voorbeeldmateriaal bestaat uit:

 • sluitende set van voorbeelden van uitwerking van eindtermen met inhouden en werkvormen;
 • model van minimaal lessenrooster.