De nieuwe eindtermen zijn ontwikkeld in functie van sleutelcompetenties

Per sleutelcompetentie zijn er bouwstenen afgebakend, om de consistentie en coherentie van de eindtermen over de verschillende graden heen te bewaken. De bouwstenen geven een inhoudelijke richting aan voor de verschillende graden van het secundair onderwijs.

Voorbeeld: bouwstenen wiskunde

De bouwstenen bevatten één of meerdere eindtermen, die inhoudelijk en/of transversaal zijn.
Transversale eindtermen worden aangeduid met (V = verplicht) of (K = keuze).

1) Inhoudelijke eindtermen worden in een vak aangeboden en geëvalueerd.

2) Transversale eindtermen (V) maken integraal deel uit van de vakken van de basisvorming: wiskunde, natuurwetenschappen, techniek, STEM, Nederlands, andere talen, aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Ze worden in deze vakken en/of vakoverschrijdende projecten verplicht aangeboden en geëvalueerd. Zo kan de eindterm in zijn volle breedte aan bod komen.

3) Transversale eindtermen (K) worden gerealiseerd in samenhang met meerdere vakken naar keuze. Aan deze eindtermen wordt telkens een vak en/of project toegewezen waarin de onderliggende kennis aan bod komt en in het leerproces wordt geëvalueerd. Een school mag afwijken van het POV-model en ervoor kiezen om een ander vak toe te wijzen aan een transversale eindterm (K), op voorwaarde dat expliciet wordt afgesproken welke vakleerkrachten verantwoordelijk zijn voor het aanbieden en evalueren van de onderliggende kennis.

De vakfiche maakt de verbinding tussen de eindtermen en de vakken.