Regelgeving

Het gefinancierd en gesubsidieerd secundair onderwijs wordt verstrekt gedurende een maximum aantal wekelijkse lestijden dat op 32 is vastgesteld.

 • Er is een uitzondering van het onderwijs in het tweede leerjaar van de eerste graad in de B-stroom met tenminste 4 wekelijkse lestijden praktische vakken, waarvoor het maximum aantal wekelijkse lestijden 34 bedraagt.
 • Er kunnen extra uren worden ingericht, maar die worden niet extra gefinancierd. Met uitzondering van de extra PV -uren die meetellen voor de berekening van TA-uren.

Lessentabel

De lessentabel van de eerste graad bevat lesuren basisvorming en lesuren keuzegedeelte.
Het keuzegedeelte bestaat uit lesuren differentiatie en lesuren basisoptie (enkel voor het tweede leerjaar A en B). 

Lesuren basisvorming

Het aantal lesuren basisvorming in de eerste graad bedraagt ten minste:
 – 27 in het eerste leerjaar A
 – 27 in het eerste leerjaar B
 – 25 in het tweede leerjaar A
 – 20 in het tweede leerjaar B

In de basisvorming is inbegrepen 2 uur niet confessionele zedenleer (NCZ) of godsdienst (G).
Maar let op: de eindtermen moeten gerealiseerd worden in de basisvorming met uitzondering van de niet confessionele zedenleer of godsdienst.

1A

1B

2A

2B

27 uur basisvorming

27 uur basisvorming

25 uur basisvorming

20 uur basisvorming

2 NCZ/G

2 NCZ/G

2 NCZ/G

2 NCZ/G

25 uur andere vakken van de basisvorming – realisatie ET A 

25 uur andere vakken van de basisvorming – realisatie ET B 

23 uur andere vakken van de basisvorming – realisatie ET A 

18 uur andere vakken van de basisvorming – realisatie ET B 

Lesuren keuzegedeelte – differentiatie

Het lessenrooster van het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B omvat ten minste vijf lesuren differentiatie.
Het lessenrooster van het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B omvat ten minste twee lesuren differentiatie.

 • De lesuren differentiatie kunnen worden ingevuld als een verdieping of een remediëring van onderdelen van de basisvorming of als een verdieping in klassieke talen. De school biedt enerzijds ten minste twee verdiepende differentiatiepakketten aan en anderzijds die remediërende differentiatiepakketten waaraan de leerlingen behoefte hebben.
 • In het tweede leerjaar A en in het tweede leerjaar B kiest de leerling, binnen het aanbod van de school, een of meer verdiepende differentiatiepakketten, ermee rekening houdend dat de klassenraad bij het begin of in de loop van het schooljaar een of meer remediërende differentiatiepakketten aan de leerling kan opleggen. De lesuren differentiatie kunnen evenwel nooit volledig aan remediëring worden besteed.

1A

1B

2A

2B

5 uur differentiatie

5 uur differentiatie

2 uur differentiatie

2 uur differentiatie

minstens twee differentiatie-pakketten (verdiepende onderdelen van de basisvorming)

minstens twee differentiatie-pakketten (verdiepende onderdelen van de basisvorming)

één differentiatiepakket (verdiepende onderdelen van de basisvorming)

één differentiatiepakket (verdiepende onderdelen van de basisvorming)

minstens één uur remediëring

minstens één uur remediëring

minstens één uur remediëring

minstens één uur remediëring

 • Verdieping betekent dat een onderdeel van de basisvorming verder wordt uitgediept, maar houdt geen verbreding in.
  Bijvoorbeeld in het vak techniek verdiept worden door het technisch proces toe te passen in de context van de voeding, met in het achterhoofd de realisatie van de eindtermen inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie.
 • Remediëren behoort tot de taak van iedere leraar en beperkt zich niet tot een aantal extra lesuren of slechts enkele vakken.

Scholen kunnen op verschillende manieren omgaan met remediëring:

 • Een uitbreiding op klasniveau van het aantal lesuren dat aan een bepaald vak besteed wordt.
  Bijvoorbeeld een extra klassikaal uur remediëring Nederlands voor alle leerlingen.
 • Afzonderlijke lesuren waarbij leerlingen individueel of in kleine groepjes voor die vakken of onderwerpen ondersteund worden waarmee ze op dat moment problemen ervaren.
  Bijvoorbeeld het simultaan organiseren van remediëring Nederlands, Wiskunde, Frans, Engels, … én uitdagende oefeningen voor de sterken.
 • Let wel het organiseren van een extra lesuur ‘leren leren’ valt niet onder remediëring.

Lesuren keuzegedeelte – basisoptie

Het lessenrooster van het tweede leerjaar A omvat vijf lesuren basisoptie desgevallend ingevuld via pakket.
Het lessenrooster van het tweede leerjaar B omvat tien lesuren basisoptie of basisopties, desgevallend ingevuld via pakketten.

 • De delibererende klassenraad in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B kan beslissen om de leerling in het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B remediëring op te leggen of de leerling van de toegang tot een of meer basisopties of pakketten van de basisopties van het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B uit te sluiten.

1A

1B

2A

2B

5 uur basisoptie

10 uur basisoptie

één basisoptie als dusdanig of, in voorkomend geval, één pakket

maximaal drie basisopties en, in voorkomend geval, pakketten