Bij de affectieve dimensie gaat het om normen, waarden, houding en zichtbaar professioneel gedrag.
Er zijn vijf beheersingsniveau’s.

Ontvangen

Open staan voor opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…

Reageren

Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, …

Waarderen

Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…

Organiseren

Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen , gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën, geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen conflicterende aspecten.

Karakteriseren

Consistent en authentiek handelen vanuit een geïnternaliseerd en persoonlijk kader.

De affectieve dimensie is net zoals de attitudinale eindterm na te streven en wordt aangeduid met een ‘°’.