Sleutelcompetentie 1 » Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid
Sleutelcompetentie 5 » Sociaal-relationele competenties

 

Deze infosite is opgesteld ter inspiratie voor de leraar/het team dat instaat voor projecten rond gezondheid.

Wat houden de competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid in?

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” (WHO)
of
“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal of maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

Voor meer info zie: https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/wat-is-gezondheidVoor gezondheid werken we aan vijf thema’s (bouwstenen):

1. een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken;
2. een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken;
3. een veilige levensstijl realiseren door het correct inschatten van risicofactoren;
4. het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken;
5. interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken.

Dit is heel wat dat leerlingen moeten leren én kunnen. Daarom starten we hiermee al in het begin van het secundair onderwijs en is dit een leerlijn gedurende alle jaren.

Let op! Als je werkt rond de thema’s m.b.t. gezondheid ga zeker ten rade bij de leerkracht van natuurwetenschappen en lichamelijke opvoeding. Deze eindtermen zijn ook verbonden aan deze vakken.

Om op een goede manier te starten raden we aan om eerst een bevraging in de school te doen. Zo kan je in kaart brengen wat er al gebeurt en rond welk beheersingsniveau per graad. Dit is interessant in het gedacht van trajectmatig werken op school. Net omdat de bouwstenen over de verschillende graden hetzelfde blijven. Concreet kan dit betekenen dat er schoolgebonden thema’s worden ontwikkeld (in lijn met de ET) en de invulling van het project graadspecifiek is.